הוראה לחיוב חשבון
לכבוד
 
בנק ______________
סניף ______________
כתובת הסניף ______________
מספר חשבון בבנק סוג חשבון קוד מסלקה
סניף בנק

קוד המוסד אסמכתא/מס' מזהה של הלקוח באוניברסיטה
   
1. אני/ו הח"מ _____________________________________________________ _____________________________________________________
שם בעל/י החשבון המופיע בספרי הבנק מס' זהות/ח.פ.
 
כתובת __________________________________________________________________________________________________________
רחוב מספר עיר מיקוד
2. ידוע לי/לנו כי:
      ב.      אהיה/נהיה רשאי/ם לבטל חיוב מסוים ובלבד, שהודעה על כך תימסר על-ידי/נו לבנק בכתב, לפחות יום עסקים אחד לפני מועד החיוב.
3. ידוע לי/נו כי הפרטים שצוינו בכתב ההרשאה ומילויים, הם נושאים שעלי/נו להסדיר עם המוטב.
4. ידוע לי/נו כי סכומי החיוב עפ"י הרשאה זו, יופיעו בדפי החשבון וכי לא תישלח לי/נו ע"י הבנק הודעה מיוחדת בגין חיובים אלה.
5. הבנק יפעל בהתאם להוראות בכתב הרשאה זה, כל עוד מצב החשבון יאפשר זאת, וכל עוד לא תהיה מניעה חוקית או אחרת לביצוען.
6. הבנק רשאי להוציאני/ו מן ההסדר המפורט בכתב הרשאה זה, אם תהיה לו סיבה סבירה לכך, ויודיע לי/לנו על כל מיד לאחר קבלת החלטתו, תוך ציון הסיבה.
7. נא לאשר ל"מחצית היובל" בע"מ בספח המחובר לזה, קבלת הוראות אלו ממני/מאתנו.
----------------------------------------------------------------------- פרטי ההרשאה ----------------------------------------------------------------------
סכום החיוב ומועדו, יקבעו מעת לעת ע"י "מחצית היובל" בע"מ ע"פ כתב ההתחייבות בין "מחצית היובל" בע"מ והסטודנט.
תאריך __________________            חתימת בעל/י החשבון __________________
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- "
אישור הבנק
לכבוד

מחצית היובל בע"מ
משרדי ההנהלה, בניין 12
הר הצופים
י-ם
מספר חשבון בבנק סוג חשבון קוד מסלקה
סניף בנק

קוד המוסד אסמכתא/מס' מזהה של הלקוח באוניברסיטה
   
קיבלנו הוראות מ- ___________________ לכבד חיובים בסכומים ובמועדים שיופיעו באמצעי מגנטי שתצינו לנו מידי פעם בפעם, ואשר מספר חשבונו/נם בבנק יהיה נקוב בהם, והכל בהתאם למפורט בכתב ההרשאה.
רשמנו לפנינו את ההוראות ונפעל בהתאם כל עוד מצב החשבון יאפשר זאת. כל עוד לא תהיה מניעה חוקית או אחרת לביצוען כל עוד לא התקבלה אצלנו הוראת ביטול בכתב על-ידי בעל/י החשבון, או כל עוד לא הוצא/ו בעל/י החשבון מן ההסדר.
אישור זה לא יפגע בהתחייבויותיכם כלפינו, לפי כתב השיפוי שנחתם על ידיכם.
תאריך______________________
בכבוד רב
בנק/סניף ______________________
טלפון ______________________
חתימה וחותמת הבנק ______________________
חובה לפקסס לפני מועד הקליטה לפקס שמספרו 02-6503758 ולוודא קבלתו בטלפון 02-6503768/4/1
לכבוד
 
בנק ______________
סניף ______________
כתובת הסניף ______________
מספר חשבון בבנק סוג חשבון קוד מסלקה
סניף בנק

קוד המוסד אסמכתא/מס' מזהה של הלקוח באוניברסיטה
   
1. אני/ו הח"מ _____________________________________________________ _____________________________________________________
שם בעל/י החשבון המופיע בספרי הבנק מס' זהות/ח.פ.
 
כתובת __________________________________________________________________________________________________________
רחוב מספר עיר מיקוד
2. ידוע לי/לנו כי:
      ב.      אהיה/נהיה רשאי/ם לבטל חיוב מסוים ובלבד, שהודעה על כך תימסר על-ידי/נו לבנק בכתב, לפחות יום עסקים אחד לפני מועד החיוב.
3. ידוע לי/נו כי הפרטים שצוינו בכתב ההרשאה ומילויים, הם נושאים שעלי/נו להסדיר עם המוטב.
4. ידוע לי/נו כי סכומי החיוב עפ"י הרשאה זו, יופיעו בדפי החשבון וכי לא תישלח לי/נו ע"י הבנק הודעה מיוחדת בגין חיובים אלה.
5. הבנק יפעל בהתאם להוראות בכתב הרשאה זה, כל עוד מצב החשבון יאפשר זאת, וכל עוד לא תהיה מניעה חוקית או אחרת לביצוען.
6. הבנק רשאי להוציאני/ו מן ההסדר המפורט בכתב הרשאה זה, אם תהיה לו סיבה סבירה לכך, ויודיע לי/לנו על כל מיד לאחר קבלת החלטתו, תוך ציון הסיבה.
7. נא לאשר ל"מחצית היובל" בע"מ בספח המחובר לזה, קבלת הוראות אלו ממני/מאתנו.
סכום החיוב ומועדו יקבעו מעת לעת ע"י "מחצית היובל" בע"מ ע"פ
כתב ההתחייבות בין מחצית היובל בע"מ והסטודנט. ___________________________ ___________________________
תאריך חתימת בעל/י החשבון